Logo

Dziedziczenie testamentowe

Testament jest to dokument sporządzany na wypadek śmierci, rozporządzający majątkiem tylko i wyłącznie jednej osoby, która w chwili jego sporządzania posiadała pełną zdolność do czynności prawnych. Dziedziczenie następuje na podstawie zapisu w testamencie, o wysokości oraz osobach dziedziczących swobodnie decyduje spadkodawca. 

 Rodzaje testamentu :

    1. Testament pisemny  może zostać sporządzony własnoręcznie przez spadkodawcę, który się pod nim podpisze i opatrzy datą. Ten sam rodzaj testamentu można sporządzić przed notariuszem (testament notarialny).

    2. Testament ustny zostaje ważnie sporządzony w przypadku, kiedy spadkodawca w obecności dwóch świadków wyrazi swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta(burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Świadkowie testamentu ustanego sporządzają protokół z podaniem daty wyrażania woli, a następnie odczytują go spadkodawcy w obecności świadków. Protokół po odczytaniu zostaje podpisany przez osobę wobec, której została wyrażona wola, świadków oraz samego spadkodawcę. Powyższej formy testamentu nie mogą sporządzić osoby głuche lub nieme. 

    3. Testament szczególny jest to rodzaj testamentu przewidziany na wypadek obawy rychłej śmierci spadkodawcy w skutek nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają sporządzenie testamentu w jeden ze sposobów opisanych powyżej. Spadkodawca w takim przypadku wyraża swoją wolę ustanie przy jednoczesnej obecności, co najmniej trzech świadków. Ważność testamentu potwierdza sporządzone pisemnie oświadczenia jednego ze świadków lub osoby trzeciej w ciągu roku od zdarzenia opisujące zaistniałe okoliczności, wolę spadkodawcy miejsce, datę zdarzenia i podpisy świadków oraz spadkodawcy. Jeżeli nie zostało sporządzone oświadczenie, ważność testamentu szczególnego stwierdza się na podstawie zgodnych zeznań świadków złożonych przed sądem w ciągu pół roku od dnia dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy. 

 

Testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. Bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas, w ciągu którego spadkodawca nie ma możności sporządzenia testamentu zwykłego.